Over de stichting de oprit

Doelstelling

De stichting beoogt projecten van kunstenaars mogelijk te maken door op te treden als de formeel verantwoordelijke rechtspersoon voor de projecten, verder te noemen ‘adoptie van een project’. De stichting richt zich daarbij op projecten die een toegevoegde waarde hebben in het kunst- en cultuuraanbod in de regio Nijmegen. De stichting heeft een voorkeur voor projecten waarbij twee of meerdere kunstdisciplines betrokken zijn. In die rol neemt de stichting de volgende taken op zich:

1. vaststellen van het projectplan met sluitende begroting
2. indienen van subsidie-aanvragen
3. werven van sponsors
4. organiseren van crowdfunding
5. delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake deprojectvoorbereiding en -uitvoering
6. inhoudelijke en financieel-administratieve bewaking van deprojectuitvoering
7.  verantwoording aansubsidiënten, sponsors en donateurs (via crowdfunding). 

Organisatie en werkwijze 

De stichting kent een bestuur en geen permanente ondersteunende organisatie. Waar nodig huurt het bestuur menskracht in ter uitvoering van taken inzake projecten. Daarbij wordt, zo enigszins mogelijk, gekozen voor bij het project betrokken kunstenaars. Inhuren van menskracht vindt uitsluitend plaats op basis van een overeenkomst van opdracht. De stichting is telefonisch en per email bereikbaar, maar houdt geen kantoor aan. Voor het voortbestaan van de stichting is continuïteit van het projectaanbod van belang. Met het oog daarop houdt de stichting een website aan waarop belangstellende kunstenaars de nodige informatie kunnen vinden. De penningmeester van het bestuur verzorgt de financiële administratie van de stichting en zijn projecten. 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit Max de Coole (voorzitter, oud-directeur Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen en hoofdredacteur tijdschrift Geron), Dolf Hofs (penningmeester en oud adjunct-directeur Het Gelders Orkest) en Robbert Zweegman (secretaris en grafisch ontwerper). 

ANBI-status 

De stichting is bezig de (culturele) ANBI-status te verkrijgen. Dit maakt het belastingtechnisch aantrekkelijker om giften te doen.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

In het verslagjaar 2016 heeft het bestuur zich ingezet voor het door het bestuur geadopteerde project ‘99+1 Vrije kunst in Nijmegen’. Diverse aanvragen zijn gedaan bij landelijke fondsen ter financiering van dit project. Tevens is gewerkt aan vergroting van het draagvlak voor het project in de regio. Een van de resultaten van dit laatste was dat Museum Het Valkhof een aanbevelingsbrief voor het project heeft geschreven en tevens heeft besloten om in 2018 de 99 kunstwerken te exposeren in het museum in de maanden juni tot en met september. 
De initiatiefnemers hebben ondertussen hard gewerkt aan de invulling van het project door met kunstenaars in overleg te treden, een kunstwerk te kiezen van de kunstenaar, daarbij een tekst te schrijven en de kunstenaar te fotograferen. Deze activiteiten lopen door in 2017. Het project is een ‘vrije kunst’-project in de ware betekenis van die woorden, namelijk dat er door de initiatiefnemers wordt gewerkt zonder opdracht en vooralsnog voor eigen rekening en risico. Voorop staat dat ze het project ‘99+1, Vrije kunst in Nijmegen’ willen realiseren. 

De financiële verantwoording over het boekjaar 2016 bestaat uit de balans en de resultatenrekening 2016. Tezamen met het hiervoor genoemde activiteitenverslag en het registratienummer kunt u dit hieronder downloaden.

StichtingDeOprit_verantwoording_2016.pdf (44.1KB)

Contact

Neemt u gerust per email contact op.                          
Stichting De Oprit                         
post@deoprit.nl

Wilt u liever telefonisch contact, belt u dan Dolf Hofs via 024-3500312 

Projecten in ontwikkeling

99+1 Vrije kunst in Nijmegen 

Dit project is aangevraagd bij onze stichting en iseen initiatief van schrijver Nico Huijbregts, grafisch vormgeefster Pascale Companjen en fotografe Inge Hondebrink. Het project heeft tot doel een boek uit te brengen met de titel ‘99+1 - Vrije kunst in Nijmegen’. Op 9 juni2018 wordt in Museum Het Valkhof het boek tijdens de opening van de gelijknamige tentoonstelling gepresenteerd. In dit boek vertelt Nico Huijbregts over 99 actuele kunstwerken van evenzoveel beeldend kunstenaars uit Nijmegen e.o..

Scherpzinnige en poëtische teksten over avontuurlijke sculptuur, schilderkunst, video, grafisch werk en installatie. Prachtig vormgegeven door Pascale Companjen. Kunstwerk en tekst worden in het boek gecompleteerd door een bijzondere portretfoto van iedere kunstenaar, gemaakt door fotografe Inge Hondebrink.   Uitgebreide informatie over het project vindt u hieronder.

Crowdfunding via voordekunst.nl

Een boek uitgeven kost veel geld. En we gaan voor de hoogste kwaliteit. Het boek wordt gedrukt in een oplage van 1.000 exemplaren. Als het boek dicht is, heeft het een A3-formaat, en opengeslagen A2-formaat. Het binnenwerk heeft 216 pagina's met een hardcover omslag. De drukkosten zijn dan ook aanzienlijk. Daarnaast hebben we te maken met andere kosten zoals opslag, distributie, promotie en verzending. Wijzelf investeren onze tijd en kunde in dit boek maar we moeten ook een beroep doen op andere professionals om het boek te kunnen realiseren. 

 U kunt ons helpen door deel te nemen aan onze crowdfundingactie. Dit is de link naar onze pagina  https://www.voordekunst.nl/projecten/6516-99-nijmeegse-kunstenaars-in-beeld 

Wilt u graag het boek, dan is hier de mogelijkheid om alvast een boek te bestellen. Deze actie loopt parallel aan de crowdfundingactie. Tot 1 maart 2018 kost het boek € 44,95. Daarna € 49,95.

Alvast een boek bestellen

 

Het ontstaan van het projectidee 

Het idee om een boek over deze specifieke groep kunstenaars te schrijven ontstond kort nadat beeldend kunstenaar/schrijver/musicus Nico Huijbregts een aantal jaren geleden gevraagd was een tekst bij een kunstwerk van een Nijmeegse kunstenares te leveren t.b.v. een catalogus bij haar tentoonstelling. 

Zelf beeldend kunstenaar, is Huijbregts gedurende de afgelopen 35 jaar in aanraking gekomen met een overvloed aan werken van een veel grotere groep kunstenaars dan nu direct zichtbaar is. Het schrijven van dit eerste stuk veroorzaakte bij hem onmiddellijk een grote en welhaast dwingende behoefte om aan dit ene stuk vele toe te voegen om zo het werk van al die geweldige, maar buiten de spotlights gebleven, kunstenaars ook zichtbaar te maken voor een veel groter publiek. 

Er wonen en/of werken naar schatting zo’n 350 beeldend kunstenaars in Nijmegen en omstreken. Een aantal daarvan heeft al een lange weg afgelegd, zijn bekend geworden, soms tot ver buiten de stads- en zelfs landgrenzen. Anderen hebben pas de eerste schreden gezet op het pad van de kunst, niemand kent ze nog, een enkele insider, collega of toevallige beschouwer. Binnen deze twee marges werken al deze kunstenaars, sommigen teruggetrokken op hun atelier, anderen in het directe contact met omgeving, mensen, maatschappij. Het 99+1 uit de titel wil dan ook evenzeer uitdragen dat er buiten die 99 besproken kunstwerken vele anderen zouden kunnen volgen, die de moeite van het beschouwen meer dan waard zijn.   

Natuurlijk is het een onmogelijke opgave om alle ca. 350 kunstenaars die in Nijmegen wonen en/of werken in zo’n boek aan bod te laten komen, dat allereerst. Onmogelijk, ten tweede, om zelfs bij een selectie groter dan zeg 15 of 20 personen een meer dan oppervlakkige visie op hun oeuvre te ontvouwen. En wat te denken van een interessante jonge kunstenaar waar nog geen sprake is van een oeuvre? Links laten liggen? Voor Huijbregts was  de oplossing eenvoudig. Om enerzijds een zo groot mogelijke groep te kunnen belichten en anderzijds een zo breed mogelijk beeld van stijlen en disciplines en de hoge kwaliteit en diversiteit daarbinnen te kunnen schetsen, moet het vergrootglas liggen op steeds één werk van de desbetreffende kunstenaar, dat in een treffend kort stuk belicht zal worden. 

 Een dergelijk stuk moet niet een algemene beschrijving van het desbetreffende werk bevatten, maar veeleer de fascinatie van het kijken naar het kunstwerk tot uitdrukking brengen. Wat maakt het de moeite waard om naar dit ene werk te kijken en te blijven kijken? Met zo’n aanpak wordt recht gedaan aan zowel de evocatieve kracht als het vakmanschap van de kunstenaars. 

Stichting De Oprit heeft het project 99+1 geadopteerd en zet zich voorwaardenscheppend in voor realisatie. Museum het Valkhof zal de 99 kunstwerken van 9 juni-17 september 2018 tentoonstellen. 
 

Vrije kunst

In de titel van het uit te brengen boek is sprake van ‘vrije kunst’. Daarmee willen de makers tot uitdrukking brengen dat wordt gekozen voor kunstwerken die zijn gemaakt uitsluitend en alleen omdat de kunstenaar dat wilde of nodig vond. Niet aan bod komt derhalve toegepaste kunst zoals design en grafisch ontwerp. Daarnaast zijn evenmin werken opgenomen die kennelijk zijn ontstaan onder maatschappelijke druk. De makers van het boek bespeuren een duidelijke tendens, met name onder politieke beleidsmakers, om de beeldende kunst slechts dan interessant te vinden, wanneer er sprake is van een zeker maatschappelijk nut. Hoewel eerder al in gang gezet, hebben de bezuinigingen op cultuur sinds 2010 deze tendens alleen maar versterkt. Voor de beeldend kunstenaar die ‘zomaar’ iets doet, lijkt in deze tijd steeds minder aandacht te zijn, behalve dan van een selecte groep insiders. Dit boek wil een reeks werken laten zien van kunstenaars die deze maatschappelijke druk konden weerstaan en werk hebben gemaakt in de volledig vrijheid van hun creativiteit. Zij hadden geen andere intentie dan maken wat gemaakt moest worden, omdat zij daartoe de innerlijke noodzaak voelden. Dit laatste sluit overigens geenszins uit, dat in diezelfde geest van vrijheid kunst gemaakt kan worden die juist wel sociaal-maatschappelijk is geïnspireerd.
Het is zeer opvallend hoeveel Nijmeegse kunstenaars nog ‘vrije kunst’ maken en zich kennelijk weten te onttrekken aan de druk om ‘maatschappelijk relevante’ kunst te maken. De makers zien daarin een duidelijke aanwijzing voor het relatief hoge artistieke niveau van de Nijmeegse kunstenaars. 

De 99 kunstenaars en hun werken

De selectie van de kunstenaars en werken heeft inmiddels al plaatsgevonden en wel op basis van de volgende criteria. Op de eerste plaats is gekeken naar de betekenis van de kunstenaar binnen de kunst in Nederland of zelfs internationaal: staat van dienst, prijzen, stipendia, belangrijke tentoonstellingen, enz. kortom: een kwalitatieve keuze. Maar daarnaast is ook scherp in het oog gehouden dat zoveel mogelijk disciplines binnen de vrije kunst gelijkelijk aan bod zijn gekomen (al moge het duidelijk zijn dat een discipline als performance uiteraard minder beoefenaars kent dan die van schilderkunst). Vervolgens is er ook op gelet dat er qua leeftijd van de kunstenaars een goede verdeling is gekomen tussen aanstormend talent en oude rot. Het gevolg is een selectie van kwalitatief hoogstaand werk van de meest toonaangevende kunstenaars uit Nijmegen e.o. die een zeer compleet en divers beeld geeft van de actuele stand van zaken van de beeldende kunst in deze stad.  

Bijbehorende tentoonstelling in Museum Het Valkhof

Museum Het Valkhof omarmt de productie van dit boek en heeft aangeboden de presentatie van het boek in het museum te houden. Aansluitend zal er een tentoonstelling zijn van zaterdag 9 juni tot en met 16 september 2018. Alle werken die in het boek staan, zullen te zien zijn in het museum. Tegelijkertijd zal er een wand zijn met alle portretfoto's van de kunstenaars die Inge Hondebrink heeft gemaakt. De installatie gemaakt door Keiko Sato in september 2017 zal dan door middel van foto's te zien zijn. Het kan namelijk voorkomen dat bijvoorbeeld installaties niet ter plekke kunnen worden tentoongesteld.

Het boek gaat € 49,95 kosten. U kunt alvast een boek bestellen door dit bedrag over te maken op de bankrekening NL65 RABO 0302121390 van Stichting De Oprit o.v.v. 99+1 Vrije kunst in Nijmegen.

Om dit boek te kunnen realiseren hebben we uw financiële steun hard nodig. Een overzicht van de verschillende donaties vindt u elders op deze pagina. Afhankelijk van de hoogte van uw donatie kunt u een tegenprestatie verwachtenwant we willen u daar voor bedanken: u maakt daarmee niet alleen dit boek mogelijk, maar u zorgt er bovendien voor dat de enorme rijkdom aan beeldende kunst in Nijmegen zichtbaar wordt.

De makers/initiatiefnemers

Nico Huijbregts
teksten, produktie

Pascale Companjen
grafische vormgeving, produktie

Inge Hondebrink
portretfotografie, produktie

De makers eromheen

Naast de initiatiefnemers werken nog meer mensen aan het boek. Zo verzorgt Jan Hardeveld de tekstredactie, worden de kunstwerken door een gespecialiseerd fotograaf vastgelegd en is Marc Beerens van Uitgeverij Vantilt de uitgever van het boek. Namens Museum Het Valkhof werken Barbara Kruijsen als conservator en Froukje van Dooren als projectmanager aan het project mee. Lau van Herpen is student crossmediale vormgeving aan het St Lucas College in Eindhoven en loopt stage bij ons. Wat een team!

Aanvraag adoptie project

Voorwaarden aanvraag

Een verzoek tot adoptie van een project kan ten alle tijden worden ingediend. De stichting neemt het besluit tot adoptie van een project op basis van:
1. Een heldere omschrijving van het projectidee;
2. Een globaal plan van aanpak van de projectuitvoering;
3. Een realistische inschatting van de kosten;
4. Een grondige kennismaking met de betrokken kunstenaar(s).


De belangrijkste eisen voor een positief besluit  zijn:
1. De toegevoegde waarde van het project aan het bestaande kunst- en cultuuraanbod;
2. De projectduur (geen langdurige projecten!);
3. De kansen op het tijdig vinden van voldoende dekking voor de projectkosten;
4. De geschiktheid van de betrokken kunstenaar(s) om een dragende rol te vervullen in de projectuitvoering.
De stichting wil maximaal twee projecten tegelijkertijd 'in adoptie' hebben. 

Uw aanvraag ter adoptie kan per mail gestuurd worden aan post@deoprit.nl

Contact

Bestuursleden van Stichting De Oprit

Max de Coole, voorzitter
Dolf Hofs, penningmeester
Robbert Zweegman, secretaris

E-mail

De stichting is per mail bereikbaar via post@deoprit.nl

Telefoon

Wilt u liever telefonisch contact, belt u dan Dolf Hofs via 024 3500312

Bestellen